Copyright 2018 Kalná KTR, s.r.o.
Z dôvodu zlepšenia služieb,

Vám prinášame možnosť riešiť servisné požiadavky alebo všeobecné otázky prostredníctvom portálu Technickej podpory.

V prípade potreby, môžete kliknúť na tlačítko nižšie a budete presmerovaný na portál Technickej podpory.
Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o poskytuje služby:

- prístup do siete internet
- prevádzka káblovej TV
- prevádzka obecného infokanálu
- prevádzka obecného rozhlasu
- správa počítačových sietí
- prevádzka serverov, virtualizácia
- prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia  alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):

V  zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a  Zákona č. 18/2018 Z.z., v  súlade s  ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v  zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre spoločnosť Kalná KTR, s.r.o.:
Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu